ฟรี
 • โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
  181 หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

 • โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
  181 หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

 • โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
  181 หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

...วิสัยทัศน์
นักเรียนโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม  มีความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำวิถีพอเพียง
    
     พันธกิจ
       ๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลุ
       ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

       เป้าประสงค์
        ๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
        ๒. ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
        ๓. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะและวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
        ๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดี