ฟรี
 • โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
  181 หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

 • โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
  181 หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

 • โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
  181 หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

ประวัติโรงเรียน

...เมื่อปี  พ.ศ. 2535 นายประมวล  พงษ์ยุทธา  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม   พร้อมด้วยนายธวัชวงศ์  หลานวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  โดยความร่วมมือจากสภาตำบล    ชุมชน หน่วยงานของทางราชการ นำโดยนายบัว  คำแหงพล   กำนันตำบลคำเหมือดแก้ว  และนายฉวี   ภูเต้าทอง (ผู้ใหญ่บ้านคำมะโฮขณะนั้น)  ขอจัดตั้งเป็นสาขาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  (สาขาวังลิ้นฟ้าวิทยาคม)  ตำบลคำเหมือดแก้ว  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่  50 ไร่ ชุมชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้รวม  4  หลัง มีนักเรียน  60  คน  นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์ เป็นผู้ดูแลสาขาต่อมา  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2538  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ชื่อว่า  โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม ” สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์  เป็นเงินจำนวน  11  ล้านบาท มีนายณรงค์   เสนฤทธิ์   เป็นผู้บริหารโรงเรียน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสนั่น     ภู่สวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม  และได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ปัจจุบันนายเมืองมนต์  โสภารีย์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม